Nachádzate sa tuJednoducho a zrozumiteľne o SOZA /3/

Jednoducho a zrozumiteľne o SOZA /3/


Radiar 04 marec 2004

V minulých dňoch sme uverejnili prvé dve časti rozhovoru o Slovenskom ochrannom autorskom zväze (SOZA), o jeho povinnostiach a vzťahoch voči autorom hudobných diel a organizátorom hudobných akcií. Dnes sa chtiac-nechtiac dostávame k poslednej časti rozhovoru, ktorá je zameraná hlavne na uverejňovanie hudobných diel na internete. Uverejnením tejto poslednej časti však nezatvárame dvere za touto témou. V prípade vášho záujmu a vašich ďalších otázok sme pripravení znovu vyraziť do terénu vyspovedať niekoho kompetentného.

Čo má urobiť autor, ktorý nahrá album, nechá sa zastupovať SOZA a má záujem predávať ho aj do zahraničia? Má sám kontaktovať organizáciu kolektívnej správy autorských práv v danej krajine alebo budete za neho spravovať jeho práva aj v zahraničí? Hovorím o prípade, keď autor je zároveň aj výrobcom zvukového nosiča.
Na to, aby mohol výrobca hudobného nosiča dať na trh určitý počet CDčiek, potrebuje súhlas autorov. Ten získa prostredníctvom SOZA (hovoríme o repertoári zmluvne zastupovanom SOZA) na základe zmluvy, v ktorej sa okrem iného zaviaže k vysporiadaniu majetkových práv, teda aj práva na odmenu z každého CDčka. Ak vysporiadal práva autorov k celému nákladu prostredníctvom SOZA, tak sú práva k celému nákladu vysporiadané a výrobcovi nič nebráni v tom, aby CDčka predal do zahraničia. Svojho obchodného partnera v zahraničí by mal vybaviť dokladom o tom, že nosič bol vyrobený na Slovensku a že aj autorské práva k nemu už boli vysporiadané na Slovensku.

A čo prípad, keď som sám autorom, interprétom aj výrobcom CDčka? Mám to zaplatiť sám sebe?
Autor, ktorý nie je zmluvne zastupovaný SOZA, získa osvedčenie, že diela použité na nosiči nepatria medzi diela spadajúce do repertoáru SOZA. Autor - výrobca má právo na základe tohto osvedčenia použiť na nosiči značku SOZA a katalógové číslo, čo pre neho bude slúžiť ako dôkaz, že nosič prešiel kontrolou SOZA. Ak však takýto autor, interprét a výrobca hudobného nosiča v jednej osobe o takéto osvedčenie nepožiada, nikto ho nemôže prinútiť, aby sa oň uchádzal a aby dával logo SOZA na daný nosič. Vystavuje sa však riziku, že pri prevoze takýchto nosičov do zahraničia upadne do podozrenia, že daný nosič nie je legálny a že mu na nejaký čas jeho produkt (hudobné nosiče) uviazne na hraniciach. Zvyčajne dovtedy, kým sa nejakým spôsobom nepreukáže, že daný nosič je legálny.

Ako je to v prípade publikovania textov, tabulatúr a nôt na internete?
SOZA spravuje len práva súvisiace so šírením hudobných diel v zvukovej podobe. Grafická podoba, či už notová, akordické značky, alebo tabulatúry zostávajú buď „v rukách“ autora, alebo sú zverené vydávateľovi.

Ako je to so zverejňovaním hudobných súborov na internete so súhlasom autora daného diela?
Internet je médium ako každé iné. Pokiaľ teda chce niekto šíriť hudobné diela zaznamenané v zvukovej podobe, potrebuje k tomu súhlas autora hudobného diela. Ten súhlas poskytne SOZA na základe zmluvy. Zmluva so SOZA musí byť vždy, ak sa jedná o šírenie hudobného diela, alebo jeho časti s výnimkou prípadov, kedy autori (zmluvne nezastupovaní SOZA) vybavia prevádzkovateľa internetovej stránky vyhlásením podľa §8 zákona o kolektívnej správe autorských práv, že nie sú zastupovaní organizáciou kolektívnej ochrany autorských práv a že si vyhradzujú individuálnu správu autorských práv.

Čo v prípade, ak je autor zastupovaný SOZA, ale konkrétne dielo ešte nenahlásil a teda dané dielo nie je zastupované SOZA?
Autor v tomto prípade poruší povinnosti voči SOZA. Jednou z jeho povinností je totiž aj priebežné nahlasovanie diel. Autor si musí vybrať či chce byť zastupovaný čo sa týka celej jeho tvorby, alebo si bude svoje práva spravovať individuálne. Čiastočné zastupovanie však nie je možné.

A čo prípad, keď je autor zastupovaný SOZA a sám dobrovoľne zverejní na svojej stránke ukážky svojich skladieb?
V tom mu nikto nemôže brániť. Sú to jeho práva a jeho diela. Akonáhle je však tá webstránka inej osoby, už sa jedná o použitie diela osobou inou ako je samotný autor a v tom prípade je povinný používateľ získať súhlas autora a je povinný platiť autorovi autorský honorár.

Bude teda zaujímavá situácia, keď autor hudobného diela zverejní svoje diela na internetových stránkach, ktoré patria firme daného autora. Ako majiteľ firmy bude teda nútený zaplatiť SOZA autorskú odmenu, ktorú mu SOZA vráti zníženú o sumu režijných poplatkov. Je to tak????

Je možné urobiť hypertextový odkaz na hudobný súbor, ktorý sa nachádza na webstránke daného autora?
Ak je v hyperlinku (odkaze) jednoznačne uvedené, že súbor (predvádzajúci hudobné dielo – diela) sa nachádza na adrese daného autora, používateľom hudby je v tom prípade autor sám a hyperlink je len cestou k používateľovi diela – autorovi. V ostatných prípadoch je na používanie daného hudobného diela potrebný súhlas autora ( = organizácie kolektívnej ochrany autorských práv spravujúcej jeho autorské práva).

rozprával sa Radiar

Poznámka na záver:
Prijatím zákona č. 618/2003 Z.z. došlo k zjednoteniu predošlého autorského zákona č. 383/1997 a zákona o kolektívnej správe práv č. 283/1997. Odkazy v texte na § 8 zákona o kolektívnej správe práv po obsahovej stránke stále platia, t.č. však ide o zákonnú vyvratiteľnú domnienku vyplývajúcu dnes z ustanovenia § 84 z.č. 618/2003 Z. Z.

Ak sa vám článok páčil, môžte ho poslať do vybrali.sme.sk alebo si prečítajte ďalšie články tohto autora.

Poslať autorovi správu

Kategórie


Najnovšie komentáre