Nachádzate sa tuPravidlá mediálnej spolupráce s internetovým portálom Folk.sk

Pravidlá mediálnej spolupráce s internetovým portálom Folk.sk


Preambula:

Internetový portál Folk.sk (ďalej len Folk.sk), najväčší svojho druhu na Slovensku, má v zmysle svojho poslania (špecifikovaného v stanovách Záujmového združenia Folk.sk, pod hlavičkou ktorého existuje) záujem na spolupráci s ostatnými subjektami (ďalej len partnermi), ktorých činnosť je v súlade s činnosťou Folk.sk. Pre záujemcov o mediálnu podporu vydáva nasledovné pravidlá spolupráce. Ich účelom je definovať podmienky tak, aby bolo mediálne partnerstvo čo najúčinnejšie a zároveň aby žiadnym spôsobom nezasahovalo do poslania Folk.sk a neobmedzovalo jeho návštevníkov.

Obe strany si uvedomujú, že...

1. Folk.sk je internetový portál obsahovo zameraný na slovenský folk, folk na Slovensku, zahraničný folk a všetky im príbuzné hudobné žánre, ktorého ťažisko je na klasickej publicistike (reportáže, rozhovory, ankety, recenzie, atď.) ale sleduje i moderné trendy, ktoré jeho médium (internet) poskytuje. V zmysle svojho poslania dáva Folk.sk, v prípade záujmu, adekvátny reklamný priestor pre všetkých, ktorých aktivity sú v súlade s poslaním Folk.sk.

2. Reklamný priestor na Folk.sk sa realizuje formou upútavkových článkov a/alebo reklamných bannerov. Veľkosť, farebnosť a tvar reklamných bannerov umiestňovaných na Folk.sk budú dohodnuté a odsúhlasené obidvoma stranami pred spustením reklamnej kampane. Folk.sk si vyhradzuje právo odmietnuť uverejnenie reklamných bannerov, ktoré by zásadným spôsobom narúšali jeho obsahovú a/alebo vizuálnu stránku.

Folk.sk ponúka...

Mediálny balíček Štamprlík

Partner má po vzájomnej dohode obidvoch zúčastnených strán štandardne nárok na uverejnenie 3 článkov propagujúcich dohodnutú aktivitu na hlavnej/titulnej stránke Folk.sk za dodržania nasledovných pravidiel:

1. Články musia byť primeraného rozsahu (cca 1-2 obrazovky).

2. V nadpise článku nesmú byť použité (s výnimkou skratiek a tam, kde to pravidlá slovenskej gramatiky prikazujú) kapitálky ani výkričníky.

3. Formátovanie článku nesmie obsahovať iné prvky ako odstavce, kurzívu, tučný a podčiarknutý text.

4. V článku sú povolené aktívne odkazy (linky) výhradne na oficiálnu stránku partnera a propagovanej aktivity. Výnimku tvoria odkazy na stránky účinkujúcich (napríklad v prípade propagovania festivalu).

5. Je vhodné pridať k článku fotografie.

Mediálny balíček Pivko

Partner má možnosť zväčšiť rozsah kampane na Folk.sk za nasledovných podmienok. Tieto sú orientačné a ich presné znenie môže závisieť od individuálnej dohody.

Každý ďalší článok nad rámec dohodnutého rozsahu (resp. základného mediálneho balíčka Štamprlík) sa realizuje za protihodnotu vo forme dvoch, alebo viacerých vstupeniek na partnerom organizované podujatie (v prípade že sa jedná o koncert alebo festival). Tieto budú následne zaradené do súťaže, ktorej parametre si môže partner zvoliť - dĺžka trvania, súťažná otázka a pod. Partner sám zodpovedá za doručenie výhry výhercovi, ktorého meno a adresa mu budú oznámené v dostatočnom predstihu.

Uverejnenie každého ďalšieho článku bude realizované za inú protihodnotu (podľa dohody - hudobný album, reklamný rozhovor s členom redakcie cez prestávku na festivale, exkluzívny rozhovor so zaujímavým účinkujúcim a podobne)

Mediálny balíček Tuplák

Partner má možnosť inzerovať aj prostredníctvom krátkej videoupútavky. Táto môže byť vložená do niektorého z videí, ktoré vznikajú v rámci projektu TV Folk.sk. Podmienky tohto spôsobu inzercie (dĺžka upútavky, počet videí do ktorých bude vložená) ako i jeho cena budú dohodnuté individuálne vzhľadom na širokú škálu možností. Táto možnosť môže ale nemusí zahŕňať balíčky Štamprlík a/alebo Pivko.

Partner ponúkne...

1. Reklamný priestor portálu Folk.sk na úvodnej stránke webovskej prezentácie propagovanej aktivity tak, aby bola po jej načítaní viditeľná bez potreby skrolovania (platí pre maximalizované okno prehliadača Internet Explorer 6 a Firefox 2.x,3.x pri rozlíšení obrazovky 1024x768). Reklamu bude tvoriť aktívny textový odkaz alebo dodané logo v niektorom z preferovaných formátov (jpeg, gif, png), prípadne reklamný banner, ktorého rozmery a formát si obe zúčastnené strany dohodnú individuálne.

2. Reklamu na plagátoch v dohodnutej forme. Folk.sk sa zaväzuje dodať relevantné grafické aj textové podklady.

3. Po dohode aj reklamu na vstupenkách. Folk.sk sa zaväzuje dodať relevantné grafické aj textové podklady.

4. 2 novinárske akreditácie pre členov redakcie Folk.sk.

 

Tento dokument bol vytvorený 15. septembra 2008

Posledná aktualizácia dokumentu: 15. septembra 2008Najnovšie komentáre